Všeobecné podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY EUROPE TRAVEL AGENCY

1. ÚVOD

Společnost AZ MARKET LLC, ID 000 796 560, 201 East 5th St, STE 1000, SHERIDAN, WY 82801, USA podnikající v ČR prostřednictvím AZ MARKET EUROPE odšt. závod IČ 07401400, jako provozovatel cestovní agentury EUROPE TRAVEL AGENCY, na adrese K Hrnčířům 174, 14900 Praha (dále "CA"). Zákazníci CA si mohou nezávazně objednat libovolný počet z nabízených zájezdů. CA má se všemi CK uzavřenu smlouvu o obchodním zastoupení, kterou je oprávněna k prodeji zájezdů zastoupených CK. CA tímto potvrzuje platnost pojištění proti úpadku všech zastoupených CK. Odesláním objednávky nebo poptávky zákazník souhlasí se svým zařazením do zákaznického systému CA a dalšími ustanoveními těchto obchodních podmínek.

2. NEZÁVAZNÁ REZERVACE ZÁJEZDU

Platnost předběžné rezervace je standardně platná od 24 hodin do 3 dnů. V případě LM rezervace se jedná o platnost v rámci několika hodin. Zákazník je o předběžné rezervaci a její platnosti vždy informován telefonicky na uvedené telefonní číslo nebo případně elektronicky na email (v případě opoždění úhrady dochází ke zrušení rezervace zájezdu). Dále je zákazníkovi sděleno, dokdy je nutno vyřídit vše potřebné pro zakoupení zájezdu. Rezervace se stáva závaznou podpisem cestovní smlouvy a úhrady zálohové nebo celé částky zájezdu.

3. SMLOUVA O ZÁJEZDU

Zákazník při potvrzení nezávazné rezervace obdrží cestovní smlouvu (smlouva o zájezdu) společně se všeobecnými smluvními podmínkami dané CK . Klient svým podpisem cestovní smlouvy vyjadřuje souhlas s jejím obsahem a obchodními podmínkami prodejce zájezdů CA EUROPE TRAVEL AGENCY. Podpisem cestovním smlouvy zákazník stvrzuje správnost a úplnost svých osobních údajů uvedených v cestovní smlouvě, včetně stvrzení doručení veškerých příloh, které jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy.

4. PLATBA ZÁJEZDU

Platba zájezdu s vyjímkou zájezdu Last Minute a zájezdů kupovaných méně než jeden měsíc před nástupem, je hrazen složením 50 % zálohy z celkové ceny zájezdu a nejpozději 40 dní před odletem/odjezdem je složen doplatek do plné ceny. V případě zájezdů Last Minute a zájezdů zakoupených méně než jeden měsíc před nástupem, platí zákazník vždy celou cenu zájezdu. Placení zálohy i doplatku probíhá vždy na účet CA bankovním převodem nebo složením v hotovosti na účet CA u příslušné banky. Platba se považuje za uhrazenou v okamžiku jejího připsání na účet CA. Přijetím platby na účet obdrží kupující potvrzení o přijaté platbě. Zákazník si jako doklad o platbě musí ponechat výpis z účtu, případně doklad o zaplacení vydaný bankou. V případě, že zákazník zaplatí na účet příslušné CK, CA neodpovídá za stornování zájezdu ze strany CK v důsledku nedohledání platby k příslušnému zájezdu (variabilní symbol pro platbu zájezdu je u CK odlišný od variabilního symbolu u CA). V případě, kdy může hrozit prodlení s platbou, je CA oprávněna požádat zákazníka, aby platbu provedl přímo na účet příslušné CK.

5. CESTOVNÍ DOKLADY

Zákazník je povinen individuálně si ověřit platnost svých cestovních dokladů. Zákazník si může pasové, vízové, zdravotní a jiné podmínky potřebné k vycestování do zvolené destinace vždy ověřit přímo na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky - www.mvz.cz. CA EUROPE TRAVEL AGENCY nenese žádnou odpovědnost za neudělení víz zákazníkovi nebo za nesplnění jiných podmínek pro vstup zákazníka do dané země, kterou má navštívit.

6. CESTOVNÍ POKYNY

Potřebné doklady – pokyny, vouchery, letenky apod. obdrží zákazník od CA nebo příslušné CK. Datum dodání těchto dokladů závisí na termínu a na zemi, kterou chce zákazník navštívit. Cestovní pokyny jsou standardně CK zasílány cca 7 dní před odjezdem. CA nenese odpovědnost za pozdní dodání cestovní pokynů na cestu zákazníkovi ze strany CK, je mu však vždy nápomocna v jejich získání.

7. ZÁJEZDY NA VYŽÁDÁNÍ

Zájezdem na vyžádání se rozumí, že pořádající CK zájezd vyžádá přímo u lokálního partnera CK (např. zahraničního hotelu). Pokud zákazník projeví zájem o takový zájezd, je CA oprávněna požadovat dle podmínek pořádající CK zaplacení zálohy až do výše 100% ceny zájezdu spolu s rezervací zájezdu. Rezervace se tedy stává pro zákazníka závaznou okamžikem úhrady, s tím, že pro ni platí též storno podmínky pořádající CK. Pokud je rezervace neúspěšná, zákazníkovi se úhrada bezodkladně vrací v plné výši pokud si nevybere zákazník zájezd jiný.

8. ZMĚNA CEN LETENEK

Většina EXOTICKÝCH zájezdů je operována na pravidelných linkách různých leteckých společností (např. Emirates, Flydubai, Air France apod.) Celková cena zájezdu se odvíjí od aktuální ceny letenky v den rezervace. Ceny jsou stanovené pro lety v ekonomické třídě a platí pouze pro rezervace v optimální knihovací třídě, což znamená, že nabídka platí při dosažení nejvýhodnější ceny letenky. Může tudíž dojít k navýšení oproti ceně, která je uvedena na našich webových stránkách! Předem zákazník obdrží zpracovanou nabídku a upřesnění aktuální ceny spolu s letovým řádem. Ceny se mohou tím pádem měnit oběma směry a nemusí se nutně jednat o dražší nabídku.

9. STORNO PODMÍNKY

Storno podmínky se podřizují storno podmínkám pořádájící CK, u které byl zájezd zakoupen. CA sama žádné storno poplatky neúčtuje s výjimkou případů, kdy k realizaci zájezdu nedojde z důvodu, že zákazník nezaplatí zájezd v souladu s uzavřenou smlouvou o zájezdu nebo objednaný zájezd uhradí, ale nezašle CA příslušnou smlouvu o zájezdu. V těchto případech hradí zákazník CA storno poplatek ve výši 100 % ceny zájezdu. CA neodpovídá za kvalitu služeb poskytnutých pořádající CK a zároveň není oprávněna k jakýmkoliv úkonům v reklamačním řízení, zahájeném z podnětu zákazníka. Zákazník je oprávněn stornovat objednaný zájezd za následujících podmínek: Do okamžiku úhrady zálohy, resp. Podpisu cestovní smlouvy je storno bezplatné. Odstoupení od cestovní smlouvy (storno) se realizuje výhradně písemnou formou. Před samotným odesláním prostřednictvím poštovní přepravy je vhodné doručit storno cestovní smlouvy též prostřednictvím elektronické pošty CA a zároveň pořadateli zájezdu (CK). Potřebné kontaktní údaje jsou vždy uvedeny v cestovní smlouvě.

10. REKLAMACE

Zákazník svou reklamaci uplatňuje výhradně u CK (nejpozději do 3 měsíců od návratu ze zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskuteční, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen v souladu s cestovní smlouvou). Reklamační lhůta však zůstává zachována i v případě, že zákazník doručí řádný reklamační úkon včas prostřednictvím CA, jež se bezodkladně postupuje pořádající CK.